ประชุมวิชาการ โดยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ด้วย วิทยาลัยกองทัพบก จัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ ่๒๓-๒๔ พ.ย.๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙