อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ ๓๐

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ ๓๐ ระหว่างวันที่ ๑ พ.ค.-๓๑ ส.ค.๖๐ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๐ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: