โครงการอบรมระยะสั้นทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์ปี2562

ด้วย กรมอนามัย ได้จัดโครงการอบรมระยะสั้นทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์ ปี 2562 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 1 ต.ค.2561 เวลา 12.00 น. โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: