ประชุมวิชาการ นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลในยุคthailand4.0

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลในยุค Thailand ๔.๐ ในวันที่ ๒๕-๒๖ มิ.ย.๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้สนใจสามารถแจ่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: