อบรมระยะสั้นหลักสูตรการเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต

คณะพยาาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญอบรมการเตรียมพยาบาลสำหรับผู้ป่วยวิกฤต ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค.-๔ ก.ย.๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอีดยได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๔ ส.ค.๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง