ประชุมวิชาการโดยสมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ด้วย สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา,ประชุมวิชาการให้การปรีษา Satir model 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: