การบรรยายทางวิชาการแพทย์

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ จัดบรรยายเรื่อง Golden Hours in Orthopedics8 : Sports Injuries วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558  ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ผู้สนใจ แจ้งได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง