ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘

ด้วย ศูนย์วัจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ร่วมกับภาคคีเครือขาย  จัดประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๘ วันที่ ๒๐ - ๒๑ มิ.ย.๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย..๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: