โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้วยการจัดการความรู้

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๗-๘ มี.ค.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ ก.พ.๖๒ โดยใช้่งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: