ปรชุมวิชาการครั้งที่ 2/2558

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2558

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 1 ธ.ค.2558 โดยงบพัฒนาตนเอง