ทุนรัฐบาลฝึกอบรมในและ/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แจ้งการรับสมัครข้าราชการพลเรือน เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง ๕ ทุน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก www.ocsc.go.th/scholaship หัวข้อ ทุนฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ ณ งานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ พ.ค.๒๕๖๐

ไฟล์ประกอบ: