รับสมัครหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูงรุ่นที่ 35

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง ุร่นที่ 35 ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 25 พ.ย.2561

ไฟล์ประกอบ: