ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ จุฬาลงกรณ์มหารวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ (โดยใช้งบพัฒนาตนเอง)