ประชุมวิชาการเรื่องนวัตกรรม๔.๐

ด้วย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรม ๔.๐ พลังบำบัดสู่สุขภาวะผู้สูงวัยด้วยการพยาบาลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือก ระหว่างวันที่ 2-4 ก.ค.2561 

ผู้สนใจสามารถแจ่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเองก

ไฟล์ประกอบ: