โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลาการภาครัฐและเอกชน จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ระหว่างวันที่ ๒-๓ เม.ย. ๕๙

๒. โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรการบริหารการเงินและการพัสดุภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พ.ค.๕๙

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง