โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง รอบรู้เรื่องมะเร็ง ทางเลือก ทางรอด และทางอยู่ร่วมกับมะเร็ง ในวันที่ ๒๗-๒๘ ส.ค.๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๖๑ 

ไฟล์ประกอบ: