การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักCOSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

ด้วยศูนย์ทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักCOSO เพื่อผลักดันการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ในวันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: