ประชุมวิชาการประจำปี๒๕๖๑

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง คุณภาพการดูแล วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วย ระหว่างวันที่ ๕-๖ ก.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ 

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๔ มิ.ย.๒๕๖๑

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: