โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ ๒-รุ่นที่ ๔ จำนวน ๓ รุ่น ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์บางพลัด กทม. คือ 

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗ - ๑๘ พ.ค.๒๕๖๑

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๒ - ๑๓ ก.ค.๒๕๖๑

รุ่นที่่ ๔ วันที่ ๖ - ๗ ก.ย.๒๕๖๑

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง