อบรมระยะสั้น หลักสูตรฟื้นฟู เรื่อง มิติใหม่ในการจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง มิติใหม่ในการจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ

ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ก.ค.๖๐ ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุมงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไฟล์ประกอบ: