ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙และการประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๐๓

ด้วย ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ และการประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๐๓ (๒/๒๕๕๙) ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธ.ค.๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด กทม. 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ไฟล์ประกอบ: