เชิญอบรมสัมมนา โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม

ด้วย ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดอบรม ๔ หลักสูตร คือ

๑. หลักสูตร การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การงบประมาณ ในส่วนราชการ

๒. หลักสูตร การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ

๓. หลักสูตร แนวทางการบริหารงานพัสดุภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๔. หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่ายสำหรับส่วนราชการ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง