การทดสอบภาษาอังกฤษและการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และ Placement ประจำเดือน เม.ย.-ธ.ค.๒๕๖๒ ทาง

www.mfa.go.th/dvifa

ไฟล์ประกอบ: