ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่พยาบาล บุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๙ หลักสูตร ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: