ประชุมวิชาการเภสัชกรรมโรงพยาบาล

ด้วย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เรื่อง บทบาทเภสัชกรโรงพยาบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ค.2559 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป 

ผู้สนใจสามารถ แจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายใน 13 เม.ย.2559 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง