อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลเด็ก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลเด็ก ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ก.ค.๕๘ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ก.ค.๕๘ 

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง