โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙-๒๑ ธ.ค.๒๕๖๑ ณ วัดธรรมมงคล กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยงบพัฒนาตนเอง