โครงการสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการเรื่องนวตกรรมสื่อทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๕

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง "นวตกรรมสื่อทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๕" ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พ.ย.๒๕๕๙ ณ โรงแรมนารายณ์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย.๕๙