อบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการEOL Corporate Sytem รุ่่นที่ 41 วันที่ 30 มี.ค.62 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง