โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ก.ค.๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๕ ก.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: