การสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบสมัครสอบออนไลน์

ด้วย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ใข้ระบบรับสมัครสอบออนไลน์  ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เม.ย.๕๙ เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

หมวดหมู่ข่าว: