อบรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙

ด้วย กรมอนามัย จัดอบรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มี.ค.๕๙ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๖ ก.พ.๕๙ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง