หลักสูตรอบรมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา จัดอบรม 4 หลักสูตร คือ

๑ การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน

๒ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม

๓ การบริการอย่างไร ให้ประทับใจลูกค้าการบริการอย่างไร ให้ประทับใจลูกค้า

๔ ออกแบบ Infographic อย่างไรให้โดนใจอย่างสร้างสรรค์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: