หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาลรุ่นที่ 7

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น กำหนดจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. ถึงวันที่ 7 ต.ค.2559 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 15 พ.ค.59 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง