การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ หลักสูตร

๑. หลักสูตร การจัดการเอกสารทางราชการ

๒. หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการเงินและการเบิกจ่ายตามระเบียบของสถานบริการสาธารณสุข

๓. หลักสูตรวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: