ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๙ และนำเสนอบทความวิชาการ/ผลงานวิจัย

ด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พ.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โอเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ.พัทยา จ.ชลบุรี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง