ระชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๓ ก.พ.๕๘