โครงการประวิชาการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดประชุมวิชาการเรื่อว Smart Nurses Work Smart ความท้าทายทางการพยาบาล  วันที่ ๒๒ มิ.ย.๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ผู้สนใจสามารถแจ่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: