หลักสูตรอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๔

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

โดยผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้ภายในวันที่ ๑๗ ก.พ.๒๕๖๓