โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก โดยแก้วกัลยาสิกขาลัย จัดอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มิ.ย. ๕๙ ณ วัดวังหิน จ.พิษณุโลก

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่่ ๓๐ พ.ค.๕๙ โดนใช้งบพัฒนาตนเอง