สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภายทางถนน ครั้งที่ ๑๔

ด้วย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน วันที่๗-๘ ส.ค.๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรการและการประชุมไบเทคบางนา

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ ก.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: