โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงRisk Management Plan ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร ปี 2562

ด้วย ศูนย์ทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสียง Risk management plan เพื่อผลักด้นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๖ วันที่ ๒๖ เม.ย.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๘ เม.ย.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: