ประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘

ด้วย สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ธ.ค.๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๓ พ.ย.๕๙