โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์โดยการอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2559

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ขอความร่วมมือให้วิทยาลัยดำเนินการพิจารณากลั่นกรองทบทวนและคัดเลือกผู้สมัครรับทุนอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจ 

โดยสามารถส่งใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

หมวดหมู่ข่าว: