โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลัก HR Scorecard

ไฟล์ประกอบ: