ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ เรื่องการบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน

ด้วย สถาบันพัฒนาาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ก.ค.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๖๑

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: