ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยปัญหาสุขภาพและความต้องการอบรมระยะสั้นในด้านสาธารณสุขของเขตบริการสุขภาพ

​ด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ขอเรียนเชิญหัวหน้าทีมหรือตัวแทนทีมวิจัยเรื่อง ปัญหาสุขภาพของประชาชนและความต้องการอบรมระยะสั้นด้านสาธารณสุขของเขตบริการสุขภาพ ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559