ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ คณะทันตแพทย์ มอ.

คณะทันตแพทย์ มอ.จัดประชุมวิชาการ ปี ๒๕๕๘ วันที่ ๘-๙ ต.ค.๕๘ ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า จ.กระบี่

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๕ ต.ค.๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง