อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางร่นุที่ ๓๑

ประชาสัมพันธ์หลักสูตาผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙

ไฟล์ประกอบ: