อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: